Logowanie
zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie PDF Drukuj Email
poniedziałek, 21 sierpnia 2017 00:00

USTAWA

Warszawa, dnia 8 sierpnia 2017 r.
Poz. 1510

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ1)


z dnia 24 lipca 2017 r.


zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli
i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

 Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 652 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:


§ 1. W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz
warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. poz. 1559, z 2003 r. poz. 160,
z 2009 r. poz. 780, z 2010 r. poz. 654 oraz z 2011 r. poz. 842) w § 7 w ust. 1:
1) pkt 11 i 12 otrzymują brzmienie:
„11) suma (Silurus glanis L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 31 maja,
12) szczupaka (Esox lucius L.) – od dnia 1 stycznia do dnia 30 kwietnia,”;
2) pkt 15a otrzymuje brzmienie:
„15a) węgorza (Anguilla anguilla L.) – od dnia 1 grudnia do dnia 31 marca,”.
§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej: M. Gróbarczyk

 

 

 

-----------------------------------------------------------------

1) Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej – rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2
pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra
Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).

Poprawiony: wtorek, 09 stycznia 2018 10:25
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 2 gości 

Losowe zdjęcie

Edukacja z fizyki jest niezwykle trudna, zadania z fizyki oraz wzory z fizyki ciężko zrozumieć i opanować, warto jednak pouczyć się fizyki w serwisie Fizyka Dla Każdego.