BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Dz.U. 1999 nr 49 poz. 489 Drukuj Email
sobota, 19 maja 2007 08:58
 

Dz.U. 1999 nr 49 poz. 489

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ

z dnia 17 maja 1999 r.

w sprawie zasad sprawowania nadzoru specjalistycznego nad Społeczną Strażą Rybacką oraz ramowego regulaminu tej straży.

(Dz. U. z dnia 31 maja 1999 r.)


Na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126) zarządza się, co następuje:

 

Rozdział 1

Zasady sprawowania nadzoru specjalistycznego
 

§ 1

 1. Specjalistyczny nadzór, zwany dalej "nadzorem", obejmujący legalność i skuteczność działań Społecznej Straży Rybackiej, powinien być przeprowadzany w sposób rzetelny i bezstronny
 1. komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej, zwany dalej "komendantem", przeprowadza kontrole:
 1. roczne i okresowe - określone w planie kontroli opiniowanym przez wojewodę,
 2. doraźne - na wniosek wojewody lub z własnej inicjatywy, po uprzednim powiadomieniu wojewody o jej przyczynach i terminie,
 1. komendant Społecznej Straży Rybackiej składa:
 1. kwartalne sprawozdanie z działalności straży - wojewodzie,
 2. informacje na żądanie komendanta - komendantowi.
 
 1. Plan kontroli rocznych i okresowych, opiniowany przez wojewodę, sporządza komendant.

§ 2.

 1. Do czynności kontrolnych, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, komendant może upoważnić strażnika Państwowej Straży Rybackiej.
 2. Przed przystąpieniem do czynności kontrolnych strażnik Państwowej Straży Rybackiej, zwany dalej "kontrolującym", jest obowiązany przedstawić legitymację służbową oraz pisemne upoważnienie komendanta do przeprowadzenia kontroli.

§ 3.

 1. Komendant Społecznej Straży Rybackiej jest obowiązany zapewnić niezbędne warunki do sprawnego wykonywania czynności kontrolnych oraz przedstawiać, na żądanie kontrolującego, dokumenty i materiały niezbędne do przeprowadzenia kontroli.
 2. Kontrolujący ma prawo do:
 1. wstępu do obiektów i pomieszczeń Społecznej Straży Rybackiej,
 2. żądania wyjaśnień od strażników i komendanta Społecznej Straży Rybackiej.

§ 4

 1. Komendant Społecznej Straży Rybackiej albo upoważniona przez niego osoba ma prawo uczestniczyć w czynnościach kontrolnych podejmowanych przez kontrolującego.
 2. W razie ujawnienia w toku kontroli okoliczności wskazujących na popełnienie przestępstwa, kontrolujący niezwłocznie zawiadamia na piśmie komendanta, który zawiadamia organ powołany do ścigania przestępstw.

§ 5.

 1. Z przeprowadzonej kontroli kontrolujący sporządza protokół, zwany dalej "protokołem", który powinien zawierać w szczególności:
 1. datę i miejsce przeprowadzenia kontroli,
 2. wyszczególnienie przeprowadzonych czynności kontrolnych,
 3. stwierdzone uchybienia,
 4. zalecenia zmierzające do usunięcia stwierdzonych uchybień,
 5. termin na wykonanie wydanych zaleceń.
 1. 2. Protokół podpisują:
 1. kontrolujący,
 2. komendant Społecznej Straży Rybackiej.
 1. Protokół sporządza się w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, które otrzymują: komendant Społecznej Straży Rybackiej, komendant i wojewoda.

§ 6

 1. Komendantowi Społecznej Straży Rybackiej przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu, umotywowanych zastrzeżeń co do stwierdzonych uchybień i zaleceń w nim zawartych.
 2. Zastrzeżenia, o których mowa w ust. 1, należy zgłosić na piśmie do komendanta, w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu.
 3. W razie zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 1, komendant jest obowiązany podjąć dodatkowe czynności kontrolne, a w wypadku stwierdzenia zasadności zastrzeżeń - zmienić lub uzupełnić protokół.

§ 7.

Komendant Społecznej Straży Rybackiej jest obowiązany powiadomić, na piśmie, komendanta, w określonym przez kontrolującego terminie, o którym mowa w § 5 ust. 1 pkt 5, o sposobie wykonania wydanych w toku kontroli zaleceń.

§ 8.

Kwartalne sprawozdanie z działalności Społecznej Straży Rybackiej, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 lit. a), powinno zawierać:

 1. zbiorczą informację o przeprowadzonych kontrolach,
 2. informacje o dokonanym:
 1. zabezpieczeniu porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu,
 2. odebraniu za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu;
 1. informacje o współdziałaniu z Państwową Strażą Rybacką,
 2. informację o realizacji zaleceń pokontrolnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4.
 

{mospagebreak}Rozdział 2

Ramowy regulamin
 

§ 9.

 1. Społeczną Straż Rybacką tworzą:
 1. komendant Społecznej Straży Rybackiej,
 2. strażnicy Społecznej Straży Rybackiej, zwani dalej "strażnikami".
 1. Społeczną Strażą Rybacką kieruje komendant Społecznej Straży Rybackiej.

§ 10.

 1. Strażnicy mogą działać w składzie patrolu.
 2. Strażnicy mogą działać we wspólnym patrolu z Państwową Strażą Rybacką.

§ 11.

Podejmując czynności kontrolne strażnik jest obowiązany posiadać legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej i nosić na widocznym miejscu odznakę Społecznej Straży Rybackiej.

§ 12.

 1. Przed przystąpieniem do kontroli strażnik okazuje legitymację strażnika Społecznej Straży Rybackiej.
 2. W razie uniemożliwienia strażnikowi wykonania uprawnień, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. Nr 21, poz. 91, z 1988 r. Nr 19, poz. 132, z 1989 r. Nr 35, poz. 192, z 1996 r. Nr 106, poz. 496 i Nr 128, poz. 602, z 1997 r. Nr 88, poz. 554 oraz z 1998 r. Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 1126), zwanej dalej "ustawą", strażnik odstępuje od tych czynności i zawiadamia komendanta Społecznej Straży Rybackiej

§ 13.

Z przeprowadzonych kontroli, o których mowa w art. 23 pkt 1 oraz 2 ustawy, przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza zbiorcze sprawozdanie.

§ 14.

 1. Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w art. 23 pkt 3 oraz pkt 4 lit. b) ustawy, przeprowadzający je strażnik lub kierujący patrolem sporządza notatkę, zwaną dalej "notatką".
 2. Notatka powinna zawierać, z zastrzeżeniem § 17 ust. 4:
 1. czas, datę i miejsce przeprowadzonych czynności,
 2. imię, nazwisko i adres osoby kontrolowanej,
 3. wyszczególnienie przeprowadzonych czynności,
 4. czytelny podpis strażnika lub kierującego patrolem.

§ 15.

 1. Zabezpieczając porzucone ryby strażnicy lub kierujący patrolem przekazują je za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa.
 2. W pokwitowaniu wyszczególnia się ilość i masę ryb z podziałem na gatunki. Jeżeli nie ma możliwości ich zważenia, podaje się ilość poszczególnych gatunków w sztukach, a masę określa orientacyjnie, zaznaczając jednocześnie na pokwitowaniu, że ich masa została określona szacunkowo.
 3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

§ 16.

 1. Zabezpieczając porzucone i odebrane przedmioty służące do połowu ryb, strażnik przekazuje je za pokwitowaniem Państwowej Straży Rybackiej; w wypadku gdy nie ma możliwości przekazania tych przedmiotów Państwowej Straży Rybackiej, mogą one zostać zdeponowane za pokwitowaniem u uprawnionego do rybactwa bądź na najbliższym posterunku Policji.
 2. W pokwitowaniu określa się rodzaj, liczbę oraz charakterystyczne cechy tych przedmiotów.
 3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.

§ 17.

 1. W wypadku odebrania ryb osobie kontrolowanej wystawia się pokwitowanie.
 2. Do pokwitowania, o którym mowa w ust. 1, stosuje się odpowiednio § 15 ust. 2.
 3. Kopię pokwitowania dołącza się do notatki.
 4. W notatce strażnik zamieszcza dane uprawnionego do rybactwa, któremu zostały przekazane odebrane ryby.
 

Rozdział 3

Przepis końcowy
 

 

§ 18.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 
 
Poprawiony: poniedziałek, 28 lutego 2011 20:54