BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Regulamin PSR Drukuj Email
czwartek, 07 stycznia 2010 14:08
ZARZĄDZENIE Nr 245/09

Wojewody Pomorskiego

z dnia 4 listopada 2009 r.

w sprawie nadania regulaminu Państwowej Straży Rybackiej

w Gdańsku.

Na podstawie art. 22 ust. 7 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, zm. Dz. U. z 2000 r. Nr 120, poz. 1268; z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189, Nr 115, poz. 1229; z 2004 r. Nr 92, poz. 880; z 2005 r. Nr 130, poz. 1087, Nr 175, poz. 1462; z 2007 r. Nr 21, poz. 125; z 2009 r. Nr 92, poz. 753) - zarządza się, co następuje:

§ 1. Nadaje się regulamin Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 42/03 Wojewody Pomorskiego z dnia 12 marca 2002 r. w sprawie nadania regulaminu Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku, zmienione zarządzeniami Wojewody Pomorskiego Nr 197/06 z dnia 26 października 2006 r., Nr 214/07 z dnia 16 października 2007 r. i Nr 63/08 z dnia 14 kwietnia 2008 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJEWODA POMORSKI

/-/ Roman Zaborowski

Załącznik do Zarządzenia Nr 245/09

Wojewody Pomorskiego

z dnia 4 listopada 2009 r.

Regulamin

Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Regulamin Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku, zwanej dalej Strażą, określa szczegółową organizację i sposób jej działania.

§ 2.

Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku działa na podstawie:

1) ustawy z dnia 18 kwietnia 1985r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268, z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz.1189, Nr 115, poz.1229, z 2004 r. Nr 92, poz.880, z 2005 r. Nr 130, poz.1087, Nr 175, poz.1462, z 2007 r. Dz.U. Nr 21, poz. 125, z 2009 r. Nr 92, poz.753) oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie tej ustawy;

2) ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz.2104 z późn. zm.);

3) niniejszego regulaminu.

Rozdział II

Zadania Państwowej Straży Rybackiej

§ 3.

1. Do podstawowych zadań Straży należy kontrola przestrzegania przepisów ustawy

z dnia 18 kwietnia 1985 roku o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na

jej podstawie, a w szczególności:

1) zapobieganie i zwalczanie nielegalnego połowu ryb, raków, minogów i innych

organizmów żyjących w wodzie;

2) zwalczanie obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami, minogami i innymi

organizmami żyjącymi w wodzie;

3) sprawowanie w imieniu Wojewody Pomorskiego specjalistycznego nadzoru nad

Społeczną Strażą Rybacką.

2. Do zadań Straży należy także współpraca z Policją oraz innymi jednostkami administracji rządowej i samorządowej, z organizacjami społecznymi w zakresie wykonywania ustawowych zadań Straży i udzielania niezbędnej pomocy tym jednostkom na zasadach określonych w odrębnych przepisach. Współpraca w szczególności polega na:

1) organizowaniu i prowadzeniu wspólnych akcji i kontroli;

2) organizowaniu wspólnych działań prewencyjnych;

3) wymianie informacji o przypadkach naruszeń przepisów ustawy o rybactwie

śródlądowym oraz miejscach potencjalnych zagrożeń dla środowiska naturalnego;

4) organizowaniu wspólnych narad, szkoleń i projektów w tym zakresie;

5) udzielaniu wzajemnego wsparcia w czasie wykonywania czynności kontrolnych lub zabezpieczających w terenie;

6) utrzymaniu stałych kontaktów między terenowymi jednostkami Straży i Policji, stałej wymianie informacji o zagrożeniach oraz obszarach wymagających szczególnej ochrony w zakresie przestrzegania prawa o rybactwie śródlądowym;

7) uczestnictwie we wspólnych szkoleniach w zakresie przestrzegania ustawy

o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie.

3. Straż współpracuje z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie

niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych.

Rozdział III

Organizacja i zasady działania

§ 4.

1. Straż jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną podległą bezpośrednio Wojewodzie Pomorskiemu.

2. Terenem działania Straży jest obszar województwa pomorskiego.

3. Siedzibą Straży jest miasto Gdańsk.

4. W skład Straży wchodzą następujące jednostki terenowe, zwane dalej posterunkami :

1) Posterunek w Gdańsku,

2) Posterunek w Słupsku,

3) Posterunek w Malborku,

4) Posterunek w Kościerzynie.

5. Kierownikiem Straży jest Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej

w Gdańsku, zwany dalej „komendantem wojewódzkim”.

6. Komendanta wojewódzkiego powołuje i odwołuje Wojewoda Pomorski.

7. Komendant wojewódzki, jako pracodawca, wykonuje czynności z zakresu prawa pracy

w stosunku do pozostałych pracowników Straży.

8. Komendant wojewódzki realizuje zadania Straży przy pomocy zastępcy komendanta

wojewódzkiego oraz komendantów posterunków.

9. Umowę o pracę z zastępcą komendanta wojewódzkiego zawiera komendant

wojewódzki po uzgodnieniu z Wojewodą Pomorskim.

10. Zastępca komendanta wojewódzkiego wykonuje zadania i kompetencje określone w

regulaminie oraz zlecone przez komendanta wojewódzkiego. W przypadku gdy

komendant wojewódzki nie może pełnić swoich obowiązków, zakres obowiązków

zastępcy komendanta wojewódzkiego rozciąga się na wszystkie kompetencje

komendanta wojewódzkiego.

11. Zastępcy komendanta wojewódzkiego podlegają bezpośrednio komendanci posterunków w Słupsku, Malborku i Kościerzynie.

12. Zastępcy komendanta wojewódzkiego podlegają bezpośrednio strażnicy posterunku

w Gdańsku.

13. Komendantom posterunków w Słupsku, Malborku i Kościerzynie podlegają bezpośrednio strażnicy tych posterunków.

14. Strukturę organizacyjną Straży przedstawia załącznik do regulaminu.

§ 5.

Zakresy działania na stanowiskach pracy

1. Do zakresu działania komendanta wojewódzkiego należy kierowanie całokształtem

spraw związanych z działalnością Straży, a w szczególności:

1) wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Straży;

2) zarządzanie budżetem, sprawami organizacyjno-kadrowymi oraz mieniem Straży;

3) nadzór nad realizacją zamówień publicznych udzielanych przez Straż oraz prowadzenie spraw związanych z udzielaniem zamówień publicznych;

4) opracowanie i aktualizacja zarządzeń, regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących działalności Straży;

5) organizowanie działalności prewencyjnej związanej z ochroną wód przed kłusownictwem i zanieczyszczeniami;

6) przydzielanie zakresów czynności pracownikom Straży,

7) organizowanie współpracy z Komendantem Wojewódzkim Policji, uprawnionymi do rybactwa oraz innymi zainteresowanymi instytucjami państwowymi i organizacjami;

8) informowanie jednostek o których mowa w pkt. 7, o podejmowanych

i wykonywanych przez Straż czynnościach kontrolnych i zabezpieczających

o znaczeniu ogólnym;

9) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków;

10) zorganizowanie prawidłowo funkcjonującej kontroli wewnętrznej w Straży

oraz właściwe wykorzystywanie wyników kontroli;

11) składanie Wojewodzie Pomorskiemu okresowych sprawozdań z działalności

Straży.

2. Do zakresu działania zastępcy komendanta wojewódzkiego należy :

1) wykonywanie zadań i uprawnień komendanta posterunku w Gdańsku;

2) bezpośredni nadzór nad działalnością posterunków Straży oraz koordynacja działań w terenie;

3) wyznaczanie zadań i rejonów działania posterunkom, rozliczanie i kontrola prawidłowości wykonywania zadań przez posterunki, w tym kontrola postępowania strażników z zatrzymanym sprzętem oraz dokumentami osób naruszających przepisy;

4) przydział strażnikom broni palnej, gazowej, sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i środków przymusu bezpośredniego oraz nadzór nad magazynami broni wszystkich posterunków;

5) organizacja szkoleń strażników w zakresie posługiwania się bronią palną, gazową i środkami przymusu bezpośredniego oraz właściwego ich przechowywania i zabezpieczania;

6) prowadzenie odpraw ze strażnikami w zakresie organizacji pracy i dyscypliny, z uwzględnieniem zasad BHP oraz sposobu wykonywania powierzonych zadań ;

7) nadzór nad ewidencjonowaniem i przechowywaniem broni palnej, gazowej, sygnałowej oraz amunicji do niej, ręcznych miotaczy gazu i środków przymusu bezpośredniego;

8) ustalanie planów działania Straży;

9) kontrolowanie wykonania zleconych strażnikom zadań i dokonywanie oceny prawidłowości ich wykonania;

10) prowadzenie spraw związanych z zapewnieniem strażnikom umundurowania oraz sprzętu i wyposażenia osobistego;

11) kontrola eksploatacji samochodów służbowych, łodzi oraz gospodarki materiałowej;

12) planowanie i realizacja potrzeb materiałowo-technicznych Straży;

13) organizowanie szkoleń wewnętrznych dla pracowników;

14) prowadzenie spraw związanych ze sprawowaniem specjalistycznego nadzoru nad Społeczną Strażą Rybacką;

15) organizacja i przeprowadzanie szkoleń z aktualnych przepisów prawnych dla Społecznej Straży Rybackiej;

16) prowadzenie spraw BHP i organizacja szkoleń w tym zakresie;

17) wykonywanie innych czynności zleconych przez komendanta wojewódzkiego.

3. Do zakresu działania głównego księgowego należy prowadzenie rachunkowości Straży, a w szczególności:

1) wstępna kontrola dokumentów finansowych;

2) sporządzanie, przyjmowanie, przechowywanie i zabezpieczenie ksiąg

rachunkowych i dowodów księgowych oraz sporządzanie sprawozdań;

3) bieżące i prawidłowe prowadzenie księgowości oraz sporządzanie kalkulacji

wynikowej kosztów wykonywanych zadań i sprawozdawczości finansowej

z wykorzystania budżetu;

4) nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości;

5) prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi przepisami;

6) kontrola legalności dokumentów i operacji gospodarczych stanowiących

przedmiot księgowań;

7) prowadzenie spraw dotyczących obrotu i rozliczeń z bankami;

8) sporządzanie list płac zatrudnionych pracowników oraz rozliczanie

wynagrodzeń pracowników;

9) prowadzenie spraw inwentaryzacji majątku Straży oraz ewidencji i likwidacji

składników majątkowych;

10) opracowywanie planu finansowego.

4. Do zakresu działania stanowiska ds. administracyjno-kadrowych należy:

1) prowadzenie całokształtu spraw związanych z prawidłowym funkcjonowaniem

biura Straży;

2) prowadzenie spraw kadrowych pracowników;

3) prowadzenie kasy Straży;

4) obsługa strażników w zakresie spraw socjalno-bytowych;

5) prowadzenie kart mundurowych i zaopatrzeniowych strażników;

6) prowadzenie spraw związanych z ewidencją i rozliczaniem mandatów karnych;

7) obsługa kancelaryjna oraz prowadzenie archiwum Straży oraz spraw

związanych z archiwizacją dokumentów;

8) wykonywanie innych zadań i czynności zleconych przez przełożonych.

5. Do zakresu działania komendanta posterunku należy organizowanie służby

stosownie do zadań wyznaczonych przez przełożonych, a w szczególności:

1) sprawowanie nadzoru nad merytorycznym i formalnym działaniem posterunku;

2) nadzór nad realizacją nałożonych zadań i planów pracy;

3) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem;

4) współpraca i współdziałanie miedzy posterunkami Straży w zakresie

5) wykonywania zadań;

6) sporządzanie miesięcznych czasów pracy, informacji i sprawozdań w swoim zakresie działania;

7) kierowanie i ewidencjonowanie spraw wniesionych do sądów i prokuratury;

8) występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego przed sądem;

9) nadzór nad nakładaniem przez strażników mandatów karnych;

10) prowadzenie ewidencji broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego;

11) prowadzenie magazynu posterunku Straży, nadzór nad powierzonym sprzętem; zabezpieczanie i ewidencjonowanie dowodów rzeczowych;

12) kontrola delegacji, kart drogowych służbowych pojazdów samochodowych oraz sprzętu pływającego;

13) organizowanie odpraw służbowych i szkoleń doskonalących z podległymi strażnikami;

14) organizowanie wspólnych działań z Policją, Społeczną Strażą Rybacką oraz innymi instytucjami;

15) prowadzenie dokumentacji ujawnionych wykroczeń oraz przestępstw oraz postępowania mandatowego.

6. Do zakresu działania strażnika w szczególności należy:

1) prowadzenie kontroli uprawnionych do rybactwa, osób dokonujących amatorskiego połowu ryb oraz podmiotów gospodarczych i osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu w zakresie przestrzegania postanowień ustawy o rybactwie śródlądowym oraz przepisów wydanych na jej podstawie;

2) właściwa eksploatacja przydzielonego sprzętu technicznego, ściśle przestrzeganie zasad bezpieczeństwa;

3) wykonywanie innych zadań i czynności wyznaczonych przez przełożonych.

§ 6.

Szczegółowy zakres czynności, obowiązków i uprawnień na poszczególnych stanowiskach pracy określa komendant wojewódzki.

Rozdział IV

Postanowienia końcowe.

§ 7.

1. Zmiany regulaminu dokonywane są w trybie jego nadania.

2. Pracownicy Straży potwierdzają swoim podpisem przyjęcie regulaminu

do wiadomości i stosowania.

Poprawiony: poniedziałek, 28 lutego 2011 21:01