BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

NOWELIZACJA USTAWY O RYBACTWIE ŚRÓDLĄDOWYM Drukuj Email
środa, 23 października 2013 19:07

USTAWA

z dnia 30 sierpnia 2013 r.

o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym

Art. 1. W ustawie z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 2009 r. Nr 189, poz. 1471, z późn. zm.1)) wprowadza się następujące zmiany:1) w art. 4:a) w ust. 1:

- w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

"b) właściciel albo posiadacz gruntów pod wodami stojącymi lub gruntów pod wodami, do których stosuje się odpowiednio art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. - Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r. poz. 145, z późn. zm.2)), zwanej dalej "ustawą - Prawo wodne",",

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

"2) w obwodzie rybackim uprawniony jest organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego albo osoba władająca obwodem rybackim na podstawie umowy zawartej z właściwym organem administracji publicznej na podstawie art. 13 ust. 3 albo umowy, o której mowa w art. 217 ust. 6 ustawy - Prawo wodne",

b) ust. 3 i 4 otrzymują brzmienie:

"3. Uprawnionemu do rybactwa na podstawie umowy, o której mowa w ust. 1 pkt 2, przysługuje prawo pierwszeństwa w zawarciu umowy na dalszy okres.

4. Uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 3, powinien złożyć oświadczenie o skorzystaniu ze swojego prawa w terminie do 6 miesięcy przed dniem upływu okresu, na jaki została zawarta umowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2.",

c) dodaje się ust. 5-7 w brzmieniu:

"5. Jeżeli uprawniony do rybactwa, o którym mowa w ust. 3, złoży w terminie oświadczenie, o którym mowa w ust. 4, organ administracji publicznej wykonujący uprawnienia właściciela wody w zakresie rybactwa śródlądowego zawiera z tym uprawnionym umowę, o której mowa w art. 13 ust. 3 ustawy - Prawo wodne. Oddanie w użytkowanie obwodu rybackiego następuje na okres 10 lat, chyba że strony ustalą dłuższy okres.

6. W przypadku gdy dotychczasowa umowa została zawarta na podstawie art. 13 ust. 3 ustawy - Prawo wodne, określona w umowie, o której mowa w ust. 5, stawka opłaty rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego oraz równowartość nakładów rzeczowo-finansowych na zarybienia nie ulegają zmianie.

7. W przypadku gdy dotychczasowa umowa została zawarta w związku z art. 217 ust. 6 ustawy - Prawo wodne, określone w umowie, o której mowa w ust. 5:

1) stawka opłaty rocznej za użytkowanie obwodu rybackiego jest ustalana w wysokości równej maksymalnej stawce opłaty rocznej za 1 ha powierzchni obwodu rybackiego, uwzględniającej rybacki typ wody i jej położenie;

2) nakłady rzeczowo-finansowe na zarybienia odpowiadają równowartości czynszu dzierżawnego oraz nakładów rzeczowo-finansowych określonych w dotychczasowej umowie, wyliczonych na podstawie średniej rocznej z ostatnich 3 lat trwania tej umowy, pomniejszonych o opłatę roczną.";

2) w art. 7 ust. 2a otrzymuje brzmienie:

"2a. Posiadanie zezwolenia, o którym mowa w ust. 2, potwierdza dokument wydany w postaci papierowej lub elektronicznej przez uprawnionego do rybactwa w obwodzie rybackim określający podstawowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb ustalone przez uprawnionego do rybactwa wynikające z potrzeby prowadzenia racjonalnej gospodarki rybackiej w tym obwodzie rybackim, uwzględniającej w szczególności wymiary gospodarcze, limity połowu, czas, miejsce i technikę połowu ryb. Zezwolenie może także wprowadzać warunek prowadzenia rejestru amatorskiego połowu ryb, a w przypadku wprowadzenia tego warunku - określać sposób prowadzenia tego rejestru.";

3) w art. 27a:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może orzec o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.",

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może dodatkowo orzec, odpowiednio:";

4) w art. 27b:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

"3. W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może orzec o podaniu orzeczenia o ukaraniu do publicznej wiadomości, na koszt ukaranego.",

b) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

"W razie ukarania za wykroczenia określone w ust. 1, sąd może dodatkowo orzec, odpowiednio:".

Art. 2. W przypadku umów, których okres trwania kończy się w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, uprawniony do rybactwa na podstawie umowy, o której mowa w art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy zmienianej w art. 1, może skorzystać z prawa, o którym mowa w art. 4 ust. 3 tej ustawy, w terminie nie dłuższym niż 60 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 3. Ustawa wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej: B. Komorowski
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 i Nr 200, poz. 1322 oraz z 2013 r. poz. 628.
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 951 i 1513 oraz z 2013 r. poz. 21 i 165.

Poprawiony: czwartek, 01 marca 2018 07:41