BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Uprawnienia Strażników Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
czwartek, 09 lutego 2006 01:00
Uprawnienia strażników Państwowej Straży Rybackiej

W czasie wykonywania czynności służbowych strażnik Państwowej Straży Rybackiej jest uprawniony do:

 1. Kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb u osób przetwarzających lub wprowadzających ryby do obrotu,
 2. Kontroli ilości masy i gatunków odłowionych ryb, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu oraz przedmiotów służących do ich połowu,
 3. Zabezpieczenia porzuconych ryb i przedmiotów służących do ich połowu w wypadku niemożności ustalenia ich posiadacza,
 4. Żądania wyjaśnień i wykonywania czynności niezbędnych do przeprowadzania kontroli, a w wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia przestępstwa lub wykroczenia:
 1. legitymowania osób podejrzanych w celu ustalenia ich tożsamości,
 2. odebrania za pokwitowaniem ryb i przedmiotów służących do ich połowu, z tym że ryby należy przekazać za pokwitowaniem uprawnionemu do rybactwa, a przedmioty zabezpieczyć,
 3. zatrzymywania za pokwitowaniem dokumentów, o których mowa w pkt 1, z tym że dokumenty te wraz z wnioskiem o ukaranie przekazuje się w terminie 7 dni właściwemu sądowi grodzkiemu,
 4. kontroli środków transportowych w celu sprawdzenia zawartości ich ładunku w miejscach związanych z połowem ryb,
 5. przeszukiwania osób i pomieszczeń na zasadach określonych w Kodeksie postępowania karnego w celu znalezienia przedmiotów mogących stanowić dowód w sprawie lub podlegających przepadkowi,
 6. doprowadzenia do najbliższego komisariatu lub posterunku Policji osób, w stosunku do których zachodzi potrzeba podjęcia dalszych czynności wyjaśniających.

 1. Dokonywania czynności sprawdzających w postępowaniu w sprawach o wykroczenia określone w przepisach ustawy, udziału w tych sprawach w charakterze oskarżyciela publicznego oraz wnoszenia środków zaskarżenia od rozstrzygnięć zapadłych w sądach grodzkich,
 2. Nakładania grzywien w drodze mandatu karnego za wykroczenia określone w ustawie,
 3. Żądania niezbędnej pomocy od instytucji państwowych, zwracania się o taką pomoc do jednostek gospodarczych, organizacji społecznych, jak również w nagłych przypadkach do każdego obywatela o udzielenie doraźnej pomocy na zasadach określonych w przepisach o Policji, określających szczegółowo zasady żądania takiej pomocy,
 4. Wstępu i wjazdu:
 1. do pomieszczeń magazynowych i miejsc składowania ryb oraz na tereny obrębów hodowlanych,
 2. na tereny pozostające w administracji urzędów morskich, na tereny lasów, zakładów przemysłowych, ośrodków turystyczno-wypoczynkowych, gospodarstw rolnych w zakresie niezbędnym do prowadzenia kontroli na wodach przyległych do tych terenów,
 3. na wały przeciwpowodziowe, śluzy, tamy, na teren elektrowni, młynów i tartaków wodnych, przepompowni oraz innych urządzeń piętrzących wodę, z wyjątkiem terenów i obiektów Sił Zbrojnych, Straży Granicznej i Policji oraz innych szczególnego przeznaczenia chronionych tajemnicą państwową.

 1. Prowadzenia działań kontrolnych w miejscach wymienionych w pkt 8 bez konieczności uzyskania zgody ich właściciela lub użytkownika,
 2. Noszenia broni palnej krótkiej, broni gazowej i broni sygnałowej,
 3. Noszenia kajdanek i ręcznego miotacza gazu,
 4. Strażnikowi Państwowej Straży Rybackiej wykonującemu obowiązki przysługują uprawnienia określone odrębnymi przepisami odnoszącymi się do:
 1. Straży Parku Narodowego – w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie przyrody,
 2. Państwowej Straży Łowieckiej – w zakresie zwalczania kłusownictwa,
 3. strażników leśnych – w zakresie zwalczania szkodnictwa leśnego.
 1. Strażnik Państwowej Straży Rybackiej może, wobec osób uniemożliwiających wykonywanie przez niego czynności określonych w ustawie o rybactwie śródlądowym, stosować środki przymusu bezpośredniego w postaci:
 1. siły fizycznej,
 2. psa służbowego,
 3. kajdanek,
 4. chemicznych środków obezwładniających w postaci ręcznego miotacza gazu,
 5. broni gazowej.

 

Poprawiony: poniedziałek, 28 lutego 2011 20:47