Logowanie
Przetarg na dostawę paliw PDF Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
wtorek, 10 stycznia 2012 13:05

Ogłoszenie - przetarg na zakup paliwa.doc

PAŃSTWOWA  STRAŻ  RYBACKA W GDAŃSKU
80-874 GDAŃSK,  ul. Na Stoku 50
tel./fax. 058 302-07-25


www.psrgdansk.pl
psr@psrgdansk.pl

-----------------------------------------------------------------------------------------------
PSR.G.272.1.12
OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO


Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku  z dniem 12.01.2012r. ogłasza
przetarg nieograniczony

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na dostawę paliw -zakup detaliczny
z wykorzystaniem kart paliwowych
- dla potrzeb jej jednostek

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:
- pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego,
-otrzymać pocztą tradycyjną na pisemny wniosek złożony do Zamawiającego,  
- pobrać ze strony internetowej Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku

www.psrgdansk.pl
psr@psrgdansk.plPrzedmiot zamówienia:

09132100-4  Benzyna bezołowiowa
09134100-8  Olej napędowy
paliwa muszą spełniać Polskie Normy.

Dostawa (zakup detaliczny z wykorzystaniem kart paliwowych)
o przybliżonej ilości  olej napędowy 12 tys. litrów, benzyna bezołowiowa 2,5 tys. litrów całkowitej ilości wartości szacunkowej około 15 000 EURO netto rocznie) materiałów ropopochodnych w 4 wskazanych dalej miejscowościach:
- benzyny bezołowiowej 95 – około 15% wartości zamówienia,
- oleju napędowego – około 85% wartości zamówienia,
Powyższe ilości nie są obowiązujące i mogą ulegać zmianie.

Bezgotówkowy zakup detaliczny materiałów ropopochodnych i gazu powinien być realizowany w wyznaczonych przez Wykonawcę podległych placówkach handlowych  w obowiązkowo następujących miejscowościach ( miejscach tankowania) zgodnie z podanym niżej asortymentem:
-   Gdańsk (olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95)
-   Słupsk (olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95)
-   Malbork (olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95)
- Kościerzyna (olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95)

Termin realizacji zamówienia : od 1.02.2012r. do 31.12.2012r.

Nie przewiduje się możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.
Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.
Nie przewiduje  się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji
elektronicznej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.


Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.


Termin składania ofert: do godz. 10.00 dnia 23.01.2012r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 23.01.2012r. o godz. 10.15 w siedzibie
Zamawiającego.


Termin związania ofertą:
30 dni.

Wykonawcy
przystępujący do udziału w niniejszym postępowaniu powinni
spełniać następujące warunki:
1/ określone w art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
2/ nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2. ustawy – Prawo
zamówień publicznych;
3/ zapewnienie bezgotówkowego tankowania paliw w wymienionych w opisie
przedmiotu zamówienia miejscowościach i asortymencie.
Stawiane warunki będą oceniane w sposób określony w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków
spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie Wykonawcy.
Kryteria oceny ofert: 1/ cena oferty – waga 80%
2/ stały rabat – waga 20%
Wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą ocenę
punktową.
Osoba uprawniona do kontaktów: Idalia Kłosowska
Tel. (58) 302-07-25 Kom. 728364251,  Ogłoszenie o zamówieniu zostało
wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych w dniu 11.01.2012r.

Pliki do pobrania:

SIWZ-przetarg na paliwo.doc

wzor-umowy.docx

zalacznik-nr-1-formularz-oferty.docx

zalacznik-nr-2-oswiadczenie-wykonawcy.docx

Poprawiony: wtorek, 24 stycznia 2012 13:30
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 40 gości 

Losowe zdjęcie

Edukacja z fizyki jest niezwykle trudna, zadania z fizyki oraz wzory z fizyki ciężko zrozumieć i opanować, warto jednak pouczyć się fizyki w serwisie Fizyka Dla Każdego.