Logowanie
Przetarg na paliwo PDF Drukuj Email
Wpisany przez PSR Gdańsk   
piątek, 30 listopada 2012 02:02

Ogłoszenie - Przetarg nieograniczony - zakup paliwa

 

 

PSR.G.272.33.12

OGŁOSZENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

Państwowa Straż Rybacka w Gdańsku  z dniem 30.11.2012r. ogłasza

przetarg nieograniczony

o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8  ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.) na dostawę paliw (zakup detaliczny

z wykorzystaniem kart paliwowych)

Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia można:

- pobrać osobiście w siedzibie Zamawiającego,

lub

-otrzymać pocztą tradycyjną na pisemny wniosek złożony do Zamawiającego,

lub

- pobrać ze strony internetowej Państwowej Straży Rybackiej w Gdańsku

 

www.psrgdansk.pl

psr@psrgdansk.pl

Przedmiot zamówienia:

KOD CPV:

09132100-4

Benzyna bezołowiowa 95

09134100-8

Olej napędowy

 

Powyższe paliwa muszą spełniać Polskie Normy.

 

Dostawa (zakup detaliczny z wykorzystaniem kart paliwowych) o przybliżonej ilości  olej napędowy 12 tys. litrów, benzyna bezołowiowa 3 tys. litrów całkowitej ilości wartości szacunkowej około 15 000 EURO netto rocznie) materiałów ropopochodnych w 4 wskazanych dalej miejscowościach:

- benzyny bezołowiowej 95 – około 15% wartości zamówienia,

- oleju napędowego – około 85% wartości zamówienia,

Powyższe ilości nie są obowiązujące i mogą ulegać zmianie.

 

Bezgotówkowy zakup detaliczny materiałów ropopochodnych i gazu powinien być realizowany w wyznaczonych przez Wykonawcę podległych placówkach handlowych  w obowiązkowo następujących miejscowościach ( miejscach tankowania) zgodnie z podanym niżej asortymentem:

-   Gdańsk (olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95

-   Słupsk (olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95)

-   Malbork (olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95)

- Kościerzyna (olej napędowy, benzyna bezołowiowa 95)

 

Termin realizacji zamówienia : od 1.01.2013r. do 31.12.2013r.

Nie przewiduje się możliwości udzielania zamówień uzupełniających.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych.

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

Nie przewiduje  się zawarcia umowy ramowej, zastosowania aukcji

elektronicznej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupu.

Zamawiający nie przewiduje konieczności wniesienia wadium.

Termin składania ofert: do godz. 10.00 dnia 14.12.2012r.

Miejsce składania ofert: siedziba Zamawiającego.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.12.2012r. o godz. 10.15 w siedzibie

Zamawiającego.

Termin związania ofertą: 30 dni.

Wykonawcy przystępujący do udziału w niniejszym postępowaniu powinni

spełniać następujące warunki:

1/ określone w art.22 ust.1 ustawy – Prawo zamówień publicznych;

2/ nie podlegać wykluczeniu na podstawie art.24 ust.1 i ust.2. ustawy – Prawo

zamówień publicznych;

3/ zapewnienie bezgotówkowego tankowania paliw w wymienionych w opisie

przedmiotu zamówienia miejscowościach i asortymencie.

Stawiane warunki będą oceniane w sposób określony w specyfikacji

istotnych warunków zamówienia. Niespełnienie któregokolwiek z warunków

spowoduje odrzucenie oferty lub wykluczenie Wykonawcy.

Kryteria oceny ofert: 1/ cena oferty – waga 80%

2/ stały rabat – waga 20%

Wybrany zostanie Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą ocenę

punktową.

Osoba uprawniona do kontaktów: Idalia Kłosowska

Tel. (58) 302-07-25

Kom. 728364251

 

Ogłoszenie o zamówieniu zostało wysłane do Biuletynu Zamówień Publicznych

w dniu 30.12.2012r.

 

Załączniki:

Poprawiony: niedziela, 12 listopada 2017 23:39
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 34 gości 

Losowe zdjęcie