BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Dz.U. 2003 nr 17 poz. 160 Drukuj Email
sobota, 19 maja 2007 09:16


 Dz.U. 2003 nr 17 poz. 160

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 17 stycznia 2003 r.

zmieniające rozporządzenie w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie

(Dz. U. z dnia 4 lutego 2003 r.)


Na podstawie art. 2 ust. 2 i art. 21 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

W rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 listopada 2001 r. w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie (Dz. U. Nr 138, poz. 1559) wprowadza się następujące zmiany:
 1. w § 2:
 1. w ust. 2:
  –  pkt 2 otrzymuje brzmienie:

            "2)  za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

 1. jednym haczykiem z przynętą, albo
 2. nie więcej niż dwoma haczykami, każdy ze sztuczną przynętą imitującą owada lub jego stadia rozwojowe, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż dwa ostrza rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 30 mm, albo
 3. sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż trzy haczyki; haczyk może mieć nie więcej niż cztery ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały poza obwód koła o średnicy 30 mm,",

–  uchyla się punkt 3

 1. dodaje się ust. 3 w brzmieniu:

"3).  Amatorski połów ryb wędką pod lodem uprawia się za pomocą wędziska o długości co najmniej 30 cm, z przymocowaną do niego linką zakończoną:

 1. jednym haczykiem z przynętą, przy czym haczyk nie może mieć więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm,
 2. sztuczną przynętą wyposażoną w nie więcej niż dwa haczyki, przy czym każdy haczyk może mieć nie więcej niż trzy ostrza, rozstawione w taki sposób, aby nie wykraczały one poza obwód koła o średnicy 20 mm.";
 1.  w § 6 pkt 13 otrzymuje brzmienie:

"13)  miętusa (Lota lota L.):

 1. w rzece Odrze od ujścia rzeki Warty do granicy z wodami morskimi 30 cm,
 2. w pozostałych wodach 25 cm,";
 1. § 8 otrzymuje brzmienie:

"§ 8.  Raków pręgowatych (Orconectes limosus Raf.), raków sygnałowych (Pacifastacus leniusculus Dana) oraz ryb z gatunków trawianka (Perccottus glenii Dyb.), czebaczek amurski (Pseudorasbora parva) i sumik karłowaty (Ictalurus nebulosus) po złowieniu nie należy wpuszczać ani do łowiska, w którym je złowiono, ani do innych wód.";

 1. w § 14:
 1. ust. 1 otrzymuje brzmienie:
  "1.  Obręb hodowlany obejmuje powierzchnię gruntów stawowych lub innych zbiorników wodnych służących do chowu lub hodowli ryb, łącznie z groblami, urządzeniami doprowadzającymi lub odprowadzającymi wodę oraz odcinek cieku przepływający wzdłuż stawów rybnych, w przypadku obrębu hodowlanego ustanowionego w ramach obwodu rybackiego.",
 1. w ust. 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
  "4)  na dopływie odcinka rzeki, o którym mowa w pkt 3, od ujścia tego dopływu do rzeki, do najbliższego piętrzenia, które uniemożliwia swobodny przepływ ryb, wraz z odcinkiem tego dopływu o długości 50 m powyżej piętrzenia,";
 1. w § 18 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

"1.  Rejestracji sprzętu pływającego na wniosek jego posiadacza dokonuje starosta właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby posiadacza tego sprzętu.".

§ 2.

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
Poprawiony: poniedziałek, 28 lutego 2011 20:56