BIP PSR Gdańsk

Ministerstwo Gospoderki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Europejski Fundusz Morski i Rybacki

Rybactwo i Morze

Dz.U. 2002 nr 5 poz.55 Drukuj Email
sobota, 19 maja 2007 09:22
Dz.U. 2002 nr 5 poz.55
ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI

z dnia 8 stycznia 2002 r.

w sprawie zakresu i warunków współpracy Państwowej Straży Rybackiej ze Społeczną Strażą Rybacką.

(Dz. U. z dnia 22 stycznia 2002 r.)


Na podstawie art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. z 1999 r. Nr 66, poz. 750, z 2000 r. Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 81, poz. 875, Nr 110, poz. 1189 i Nr 115, poz. 1229) zarządza się, co następuje:
 

§ 1.

 1. Państwowa Straż Rybacka współpracuje ze Społeczną Strażą Rybacką w zakresie zapobiegania i zwalczania nielegalnego połowu ryb, raków i minogów w powierzchniowych wodach śródlądowych oraz zwalczania obrotu nielegalnie pozyskanymi rybami, rakami i minogami.
 2. Współpraca, o której mowa w ust. 1, polega na:
 1. organizowaniu i przeprowadzaniu kontroli:
 1. dokumentów uprawniających do połowu ryb, raków i minogów oraz dokumentów stwierdzających pochodzenie ryb, raków i minogów przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu,
 2. ilości i gatunków odłowionych, przetwarzanych lub wprowadzanych do obrotu ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu,
 1. podejmowaniu działań przy zabezpieczaniu porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu,
 2. udzielaniu pomocy przy:
 1. wykonywaniu czynności w celu zabezpieczenia miejsca wykroczenia lub przestępstwa,
 2. kontroli oznakowania sprzętu pływającego służącego do połowu ryb, raków i minogów,
 1. przeprowadzaniu wspólnych akcji i patroli,
 2. wspólnie organizowanych, przynajmniej raz w roku, szkoleniach i ćwiczeniach,
 3. wymianie informacji:
 1. co do miejsca, czasu, rodzaju i wyników prowadzonych działań,
 2. o przypadkach naruszania lub podjęcia uzasadnionego podejrzenia o naruszeniu przepisów o rybactwie śródlądowym.
 1. Informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 6 lit. a), dotyczące czasu, miejsca, rodzaju i ilości odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu przekazuje się Państwowej Straży Rybackiej, niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu trzech dni od dnia ich odebrania lub znalezienia.
 2. Przeprowadzanie wspólnych akcji i patroli, o których mowa w ust. 2 pkt 4, odbywa się pod kierownictwem strażnika wskazanego przez komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Rybackiej, po uprzednim uzgodnieniu czasu i miejsca ich trwania przez komendantów Państwowej i Społecznej Straży Rybackiej lub osoby przez nich upoważnione.

§ 2

 1. Komendant wojewódzki Państwowej Straży Rybackiej z komendantem Społecznej Straży Rybackiej:

 1. sporządzają, do końca stycznia każdego roku, plan współpracy, w zakresie,
  o którym mowa w § 1,
 2. dokonują, co najmniej raz w roku, oceny współpracy, określonej w planie,
  o którym mowa w pkt 1.
 1. W planie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, określa się szczegółowy sposób realizacji wspólnych zadań, w tym wzajemne korzystanie ze środków łączności i transportu, ilość wspólnych działań i liczbę osób w nich uczestniczących oraz zasady zabezpieczania odebranych lub porzuconych ryb, raków i minogów oraz przedmiotów służących do ich połowu.

§ 3

Plan współpracy, o którym mowa w § 2 w ust. 1 w pkt 1, na rok 2002 sporządza się
do dnia 31 marca 2002 r.
 

§ 4

Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
 
Poprawiony: poniedziałek, 28 lutego 2011 20:55